I.P.I. &KAYSERİ PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ

PSİKODRAMA GRUP PSİKOTERAPİSİ EĞİTİM YÖNETMENLİĞİ

 

Bu yönetmelik Psikodrama Grup Psikoterapisi ‘Hazırlık’, ‘Yardımcı Terapistlik’, ‘Psikodrama Terapistliği’ eğitiminin esaslarını ve gereklerini belirlemektedir.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü eğitimlerini 3 aşamada yürütmektedir. Bunlar;  1) Hazırlık Aşa ması, 2) Temel Aşama, 3) Üst Aşamadır. Bu aşamalar psikodrama yöneticilik belgesine sahip olunması için izlenmesi gereken aşamalardır.

Bireylerde Aranan Özellikler:

İstanbul Psikodrama Enstitüsünün eğitimlerine katılabilmek için bireyler kendi alanlarında en az lisans eğitimini tamamlamış olmalıdırlar.

Hazırlık Aşaması’na, Hazırlık grubumuza psikolojik danışma, psikoloji ve ilgili bölümler ( klinik, sosyal gelişim psikolojisi v.s.)  psikiyatri, psikiyatri hemsireligi alanlarinda yüksek lisans mezunları ve doktora yapanlar katılabilirler.

Temel Aşama’ya Hazırlık Aşamasını geçenler içinden enstitü tarafından kabul edilenler devam edebilirler.

Üst Aşama’ya Temel Aşamayı geçen psikiyatri, psikoloji, psikolojik danışma, alanı mezunları katılabilir.Bu aşamaya üyeler görüşme ile ve tez önerilerinin sunumu sonrası kabul görmeleri durumunda alınırlar.

Eğitici Eğitimi: Eğitici eğitimi 2 yılda bir Enstitünün seçtiği mezunlar ile düzenlenir

Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri

Hazırlık Aşaması:9 yada 12 yada 18 saat olarak düzenlenebilir; önceden duyurulur.Devamsızlık yapan üye Hazırlık Aşamasını bir sonraki grupla tekrarlamak zorundadır. Bu aşamada giriş semineri verilmekte, enstitü kontratı okunup, imzalanmakta ve belirtilen süre içinde üyeler psikodrama yaşantısından geçmektedirler. Kaynakça ve eğitim kontratı bu aşamada her üyeye dağıtılır. Eğitime kabul kararını Enstitü Başkanlığı verir. Aynı grup içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması uygun değildir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılır. Medikal psikiyatrik tedavi sürecinde olanlar gruba devam edemez. Grup Lideri Hazırlık aşamasından Temel aşamaya geçerken değişebilir ve bu durum grup üyelerine duyurulur.

Hazırlık aşamasına kayıt olacak kişi ilk grup ücretinden düşülmek üzere kapora istenebilir ve kesin kayıdını yaptırır.

Temel Aşama: Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve Enstitünün kabul ettiği adaylar katılırlar. Adaylar Eğitim Anlaşması (kontratı) Temel Aşama sürecine göre yeniden imzalarlar ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. 4 (36 saat) ayrı temel eğitim semineri almak zorundadırlar. Seminerler ve grup saatleri birlikte hesaplanır. Seminer programları ve tarihleri her sene Eğitim programıyla beraber Ağustos ayında Enstitü tarafından ilan edilir. Seminere katılacak üye sayısı Enstitü tarafından sınırlandırılabilir veya bazen bir semineri birden fazla grup aynı zamanda alabilir. Her aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur, üyeler bu seminerleri mutlaka izlemek yükümlülüğündedirler. Kaçırdıkları semınerleri tekrarlayana kadar mezun olamazlar. Kendi gruplarıyla bu seminerlere katılamamışlarsa, eğitim programını takip ederek seminerin başka gruplarla tekrarına katılmalıdırlar. Seminer ücreti bir kez  ödenir, öğrenciler liderin izniyle seminerleri ücretsiz tekrar edebilirler.

Temel Aşamadaki bireyler ‘Supervizyon Oluşturma Esaslarını’ imzalarlar. Üyeler gruplarını çocuk, ergen ve meslekten (Psikoloji, PDR ve ilgili bölüm öğrencileri dahil) olan kişilerle yapamazlar.  Bu esaslar çerçevesinde kuracakları grupları Danışmanlarının supervizyonları denetiminde yönetirler. Danışmanlar supervizyon veren psikodramatistlerden oluşur. Enstitüde olan supervizörler listesinden kişi için danışman Enstitü tarafından tayin edilir. Danışmanlarla Enstitü arasında yapılan kontrata uygun olarak Danışman eğer enstitü dışında bir uzman ise sorumlu olduğu grup üyesinin yönettiği gruplara isterse şahsen katılabilir ve üyenin liderliği ile ilgili yazdığı bir raporu değerlendirerek kullanmak üzere Enstitüye teslim eder. Her oturumdan sonra bireysel süpervizyon yapılacaktır. (Hastalık, yurtdışında olma v.s. gibi çok özel durumlarda süpervizyon telefon veya skype aracılığıyla gerçekleşebilir.) Enstitü süpervizörden grup üyesi ve grubuyla ilgili ara raporda isteyebilir.

Üyeler yönettikleri oturumlardan 6 tanesini seçerek bunların protokollerini (raporlarını) Enstitüye sunarlar. ‘Protokol Yazılım Esasları’Enstitü tarafından üyelere sunulur. Yeterli görülen protokoller Enstitü tarafından onaylanır. Protokollerinde eksik bulunanlara raporları düzeltilmesi için iade edilebilir.

Grup yönetiminde yetersiz görülenlerden ‘’yeniden’’ farklı grup yönetmeleri ve supervizyon almaları talep edilebilir. Ve yönettikleri grupların oturum sayıları arttırılabilir.

Üyeler eğer gruplarını başka bir üye ile yönetmiş iseler (dönüşümlü liderlik ) grup yönetme sayısı 14 tür ve düzenini danışmanlarıyla konuşmaları gerekmektedir. Çift liderle yönetilen grupta üye sadece kendi yönettiği oturumların protokollerini sunmakla yükümlüdür. Bu raporların tesliminden sonraki süreçte üyeden gerekiyorsa ve yetersiz görülürse tek başına bir grup daha yönetmesi beklenebilir. Bu grupla ilgili genel tek bir rapor sunması yeterlidir.

Süpervizyon grubunu yöneten üyenin yöneteceği 10 seans esnasında kendi üyesi olduğu Psikodrama Eğitim grubuna devam ediyor olması şarttır. Eğer kendi grubu mezun olduysa üyenin saatlerine uygun bir eğitim grubuna devam etmesi enstitü tarafından sağlanacaktır. Saat, semineri sınav v.s. gibi diğer zorunluluklarını tamamlasa bile kendi sürecinin verimliliği açısından bu koşul zorunludur.

Adaylar Aşama bitiminde hem protokolleriyle, hem de teori ve kuramsal düzeydeki bilgileriyle ilgili olarak yazılı sınava girerler. Bu sınavlarda eksik görülenler Enstitünün belirleyeceği daha ileri tarihlerde tekrar sınava girmek zorundadırlar. (öğrencinin aşama içinde 2 sınav hakkı vardır.)

Grubunuza ait açılmış olan ilk yazılı sınava katılım zorunludur. Mazaretsiz (rapor göstermeden ) katılmayan veya boş kağıt teslim edenler diğer tüm sınav haklarını kaybedecektir. Ilk  sınava girenlerin ise minimum 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır.

Yukarıdaki yükümlülükleri tamamlayan adaylar Temel Aşamayı tamamlayarak Psikodrama Yardımcı Yöneticilik belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belge sahibi kişiler Psikodrama Grup Psikoterapileri eğitimin üst aşamasını tamamlayarak Psikodrama yöneticiliği belgesini almış olan kişilerle beraber yardımcı yönetici olarak grup yönetme yetkisini kazanırlar. Enstitüden supervizyon almak zorundadırlar. Yanlarında Psikodrama Yöneticisi olmadan grup yöneten kişilerin sorumlulukları çalıştıkları kuruma ve kendilerine aittir. Enstitü böyle bir durumdan sorumlu tutulamaz. Bu belgeye sahip bireyler supervizyonsuz olarak hasta grubu

yönetemezler ( Hasta: belirli bir ücret karşılığı belirgin bir sorunla değişim için başvurmuş kişi ).  Resmi olarak kullanacakları ünvan Psikodrama Yardımcı Terapisti ünvanıdır.

Grup yönetme sürecini tamamlamamış olanların üst eğitime geçtiklerinde grubu başlatmış olmaları şarttır, sınavlarında başarısız olanlara ara sınav hakkı tanınabilir, saatlerini ve seminerlerini tamamlamamış olanların durumu tekrar değerlendirilir.

Grup saatleri ve seminer saatlerinin tamamlanması, grup yönetimi, protokol yazımı ve yazılı sınav hem birbirleriyle bağlantılı hem de bağlantısız süreçlerdir. Birindeki başarısızlık diğerlerini etkilemez ve öğrencinin eğitimini değiştirmez.

Üst Aşama:Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen ve Enstitünün onayladığı meslek gruplarından üyeler katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250 saat pratik grup uygulaması ve 4 adet (36 saat) uzmanlık alanına özgü özel seminerlere  katılırlar. (seminerler programda gruplara duyurulur.)

Bu seminerler grupların ihtiyaçlarına göre planlanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Üst Aşama süreci esnasında üyenin supervizyonsuz bir grup yönetmesi sakıncalıdır. Diğer grup çalışmaları için Enstitüden izin almak zorunludur.

Bu grupta her üye 1 kez bir psikodrama ısınma oyununu baştan sona götürmek ve 1 kez liderin danışmanlığında protagonist çalışması yapmakla yükümlüdür.  Aşama sonunda psikodrama ile ilgili uygulama ve teori bölümleri bulunan bir tez yazması ve yazılı sınava girmesi zorunludur.

Tez Sunum Kriterleri

 1.    Tez önerileri Üst Aşama grubu başlangıcından en geç 3 ay içinde Enstitü Başkanlığına sunulur. Kabul görmesi durumunda başkanlık danışman tayin eder.
 2.    Grup üyeleri grup bitim tarihinden 3 ay once tezlerini teslim etmekle yükümlüdürler. Çok özel durumlarda maksimum 3 ay olmak üzere düzeltme ve ekler için ek süre verilebilir.
 3.    Grup bitim tarihine kadar üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış olan tezlere ek süre verilmez.
 4.    Tez yapmayan öğrenciler haklarını kaybederler ve diploma alamazlar.
 5.    Tezler betimsel yada araştırmaya yönelik istatistiksel modeller içinde yapılabilir.
 6.    Tez danışmanı her kim olursa olsun tez kabulunu ve onayını Enstitü Başkanlığı üstlenir.

Tez Değerlendirme Kriterleri:

 1. Geçer : Puan Değeri  :  70
 2. Başarılı : Puan Değeri : 80
 3. Yayınlanabilir : Puan değeri : 90

Kriterler:

1.Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir.

 1. İstatistiksel çalışmalar bilimsel kriterlere uygun olmalıdır.
 2. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır.
 3. Dil ve yazım Kabul edilebilir bir düzeyde olmalıdır.
 4. Kaynakça yeteri kadar zengin olmalıdır.
 5. Dip notların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır.

Yazılı sınavenstitünün tayin ettiği tarihlerde yapılır. Bu sınava her aşama süresince veya bitiminden sonra en fazla 2 kere girebilir. İki kez de başarısız olanlar eğitime devam edemezler.

Sınavdan,tez tesliminden 1-2 ay önce ara verme ve kararlar kabul edilemez.Lider ve Enstitü eğitimi sonlandırabilir.

Devam:Üst Aşamada devam zorunludur. Önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz üst üste 2 ay gruba katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Enstitü tarafından değiştirilen eğitim tarihleri için bu durum geçerli değildir.

Bu yükümlülükleri yerine getiren adaylar Psikodrama Yöneticiliği diplomasını almaya hak kazanırlar. Bu diploma sahipleri tek başlarına bir psikodrama grubu kurmak ve bunu devam ettirmek yetkisine sahiptirler.

Resmi olarak kullanacakları ünvan Psikodramatist  veya Psikodrama Terapisti ünvanıdır. Mezun olunmadan bu ünvanlar kullanılamaz ve aksi durumlar eğitimden çıkartılma sebebidir.

Son iki aşamada üyelerin bir  çok kez protagonist olmaları şarttır. Hiç protagonist çalışması yapmamış üye eğitimini tamamlamış sayılmaz

Eğitici Eğitimi:Üst Eğitim Aşamasından sonra psikodrama eğiticisi olmak isteyen adayın bir üst eğitime devam etmesi gerekir. Bu programı enstitü düzenler kriterleri duyurur ve uygular. Eğitim 2 yılda bir açılır.Grup üyeleri Enstitü tarafından davet edilir.Eğitim içinde bir mezuniyet makalesi yazılır.

Psikodrama Öğrenci Grupları:  Bu grup uygulamalarına Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Psikolojik Danışma ve Rehberlik  öğrencileri katılabilmektedir.

30 (Haftada 2 saatlik 10 oturum) saat Teori ve Pratik

Gruba katılanlar mezuniyetlerinden sonra Psikodrama Eğitim grubuna ( mezun oldukları ana bölümler tekrar incelenir.) devam edebilirler. Hazırlık grubuyla başlar ve eğitim programına göre devam ederler. Aldıkları saatlerin en fazla 20 saati eğitim saatlerine sayılır. Son kararı Enstitü Başkanlığı verir.

Üyenin Enstitü ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler

*Eğitime devam eden adayın şu koşullarda enstitü ile ilişkisi kesilir:

*Aday imzaladığı anlaşmalara uymazsa,

*Aday enstitünün ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa,

*Aday yazı ile belirtilmediği halde eğitiminin ve uygulamaların anafikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda enstitü tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde,

*Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal etmesi ve 2 ay ( 24 saat ) Grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yapması durumunda ( Hazırlık Aşamasında 24 saatlik eğitimin 21 saatine katılmak zorunludur. Aksi halde hazırlık grubu tekrar ettirilir.

*Izin almasına rağmen üyenin devamı sene sonunda eğitim için gereken asgari limite ulaşmıyorsa

*Sınavdan 1 ay önceki sure içinde eğitime ara verme başvurusu yapılmışsa.

*Üye ancak diploma aldıktan sonraki kullanıcağı ünvanları,henüz eğitimi esnasında kullanmaya başlamış ise

*Enstitünün belirlediği yönetici, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde.

*Aday her aşama için geçerli olmak kaydıyla enstitünün bilgisi dışında supervizyonsuz grup yönetirse,Psikodrama eğitim grubu yönetirse,sertifika veya diploma verirse

*Grup çalışmalarının ücretlerini düzenli olarak ödemezse, ( Bkz. Ödeme Kuralları ve Devamlar)

*Enstitünün belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak ‘ Aşama Sınavları’na ‘ katılmazsa eğitimden çıkartılır.

Grup Çalışması İptali

Haftaiçi ve hafta sonu çalışmaları en az 6 kişiyle yapılır. Bu sayının altında olan grup oturumu iptal edilir, gelenler muaf tutulur, gelmeyenler ücret ödemekle yükümlüdürler.  Zorunlu hallerde liderler grup oturumlarını iptal edebilir ya da erteleyebilirler.

Eğitime Ara Verilmesi- Grup Değişimi veya Birleşimi

*Adayların eğitimi kesintiye uğradığı durumlarda üyeler, enstitünün uygun gördüğü grup ve       çalışma zamanını beklemek zorundadırlar.

*Her aşamada üyeler yanlızca bir kez ara verebilirler, ikincikez ara verilmesi durumunda değerlendirmeye alınırlar ve eğer kabul edilirlerse eğitime en baştan başlamak zorundadırlar.

*Uzun süreli bir izin ( 6 ay-1 yıl)-doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kere verilir.

*Dilekçe ile başvurduğu ve enstitü tarafından uygun görüldüğü takdirde uzun süreli uzaklaşmalar kabul edilir ve kişi eğitimine devam etmek istediği zaman eğitim saatlerine uygun bir gruba ya da eğer çok büyük bir zaman arası yoksa tercihen kendi grubuna yerleştirilir. Grup lideri ve enstitü başkanlığının yardımıyla beraber aradaki eğitim saatlerinin telafi edilmesi için çalışır (mayıs konferansına, konulu gruplara, hafta içi seminerlerine katılmak gibi). Eksik saatler Enstitünün uygun gördüğü bir biçimde tamamlanır.

*Mesleki etik göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen enstitü grup değişimleri yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir.

*Özellikle Hazırlık Aşamasında grup sayısı 30’a kadar çıkabilir. Temel Aşamaya geçerken diğer uygun gruplara dağıtım yapılır. Bu dağılımda bireylerin tercihi ön planda tutulur. Daha sonra kan bağının olması, aynı iş yerinde çalışma, psikodrama grup tecrübesi yaşamış olma gibi kriterler doğrultusunda üyeler farklı gruplara geçirilir. Seçim Enstitünün uygun gördüğü tarzda yapılır. Grup değiştiren üyeler kendilerine uygun olmadığı takdirde dilekçe ile enstitüye bildirebilirler, enstitü bunu değerlendirir, karara bağlar ve üyeye bildirir.

*Katılımın belli bir sayının altına indiği durumlarda Hazırlık grubunun başlama tarihi değiştirilebilir.

*Grup boşluğu yaşanması – üye sayısının bir grupta 12’nin altına düşmesi veya uzun süreli olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir. Bu değişimlerden grup üyeleri önceden haberdar edilmeye çalışılır.grup koordinatörleri de üyeleri bilgilendirmekle yükümlüdür.

*Üye çeşitli nedenlerle grup değiştirmek istediğinde yazılı bir dilekçeyle başvurmalıdır. Eğitim saatleri gözönünde tutularak kendisiyle yapılan sözlü görüşme sonrasında uygun bir gruba yerleşebilir veya beklemeye alınabilir.

*Grup çalışmaları esnasında o günkü katılımcı sayısı 6 kişinin altındaysa oturum iptal edilir. Gelmeyenler ücret ödemekle yükümlüdürler. Gelenlerin ödeme planı grup ve liderin kararına bırakılır.

*Her 2 aşamada da sınavdan 1 ay önceki süreç içinde eğitime ara verme dilekçesi kabul edilmez.

Aradan Sonra Eğitime Geri Dönülmesi

Enstitü içi Eğitime Ara Verenler

Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır.Bu yüzden dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır. Aynı aşamada eğitime yanlızca bir kez ara verilebilir, Ikinci kez ara verilmesi durumunda üye tekrar başvurursa değerlendirmeye alınır ve eğitime ancak en baştan başlaması koşulu ile kabul edilebilir.

1 yıldan fazla ara verme durumunda:

–       Aşama içinde alınan saatlerin %90’i sayılacaktır.

2 yıldan fazla ara verme durumunda :

–       Aşama içinde alınan saatlerin  %70’ı sayılacaktır.

3 yıl ve üstü ara verme durumunda : 

–     Aşama içinde alınan saatlerin  %50’si sayılacaktır.

7 yıl ve üstü ara verme durumunda o aşamadaki saatler silinir.

Farklı bir Psikodrama Eğitim Grubundan Geçiş Yapmak İsteyenler

* Diplomasını alıp aşama bitiminde gelmişse yeni aşamaya devam edebilir.

* Aşama arasında gelenlerin aldıkları saatlerin %50 ‘si enstitü tarafından eğitiminin devamı için sayılacaktır. Eğitim saatleri dışındaki seminerler, atelye çalışmaları ve kongre katılımları ayrıca değerlendirmeye alınır.

*Başka bir enstitüden geçiş yapmak isteyen kişi önceki grup lideri veya ilgili kurum başkanlığından yazılı olarak eğitim saat dökümanlarını gösteren bir belge getirmelidir.

*Buna göre kişiye uygun gruba devamına karar verilir veya beklemeye alınır.

 Psikodrama Konferansları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar, Konuk Lider Çalışmaları

* Dünyada tüzel kişilik olarak varolan psikodrama eğitim kurumlarında seminer ve uygulama çalışmalarında bulunan üyelerin çalışmaları enstitü tarafından şu şartlar altında kabul edilir: 1) ilgili kurum veya şahıstan alınan resmi belgenin enstitüye sunulması, 2) ilgili kurum ve kişilerin psikodrama eğitimcisi statüsünde olması, 3) katılınan çalışmalarda süreç analizi ( processing )’nin yer alması, 4) bu çalışmalarda kazanılan en fazla 30 saatin ( her aşama içinde ) üyenin eğitim saatlerine eklenmesi mümkündür. Bunun dışındaki çalışmalar üyenin kendi mesleki gelişimi açısından değerlidir.

*Enstitü her yıl mayıs Psikodrama Konferansı düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar yalnızca eğitim görenlere açık olduğu gibi, tüm meslekdaşlara da açık olabilir ( kimlerin katılabileceği önceden duyurulur) Enstitü her mayıs ayında psikodrama konferansı düzenler.

iki tamgün süren bu çalışmaya yabancı terapistler davet edilebilir. Mayıs ayında bu konferans dışında eğitim grupları başka grup çalışması yapmaz. Ücret ve yeri önceden duyurulur.

*Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik eğitim görenlere verilir. Diğer meslekdaşlar açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Yabancı terapistle çalışırken birkaç grubun birlikte çalışması Enstitünün tasarrufundadır. Ücretlerdeki değişiklik yabancı terapistin talepleri doğrultusunda öğrenciler arasında paylaştırılır.

* Enstitünün düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve enstitüde eğitim gören adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir.

Seminerler, Maraton ve Konulu Gruplar

Seminerler: Temel Eğitim ve Üst Eğitim aşamalarında temel olarak alınması gereken seminerler her yılın Eğitim Proğramında görülür. Grupların geldikleri aşamalara göre seminerler Enstitü tarafından planlanır ve sene başında belirlenir. Kendi grubuna verilen semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan seminerleri takip etmeli ve açığını kapamalıdır. Temel seminerleri tamamlamayan üye sınava kabul edilmez.

Tek seminer eksiği olan üye sınava girme sürecindeyse, o semineri sınavdan sonra başka bir grupla beraber almak üzere borçlu olarak sınava girmesine izin verilir. Sınavda o seminerlerle ile ilgili çıkabilecek sorulardan Enstitü sorumlu değildir. Böyle bir durumda sınava girebilmesi için eksik seminerini – saatini telafi etmek üzere Maraton, Konulu Gruplar ve Haftaiçi (Bireysel Psik.-Çocuk Psik.) seminerlerine katılmalı ve daha sonra borçlu seminerini almalıdır. Böylece tek eksik seminer için sınava girememe durumu ortadan kalkmış olur. Borçlarını tamamlamadan mezun olmuş sayılmaz. Herkesin katıldığı açık grupların saatleri eğitim saatlerine eklenemez.

Özel Not: Seminer saatleri 9 saattir. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir.

Haftaiçi Özel Seminerler: Çocuk Psikodraması, Bireysel Psikodrama v.s. gibi özel konularda daha derin olarak çalışmak üzere yaşantısal temelde düzenlenir. 6 oturum olarak ( 1 oturum=2 saat) haftaiçi saatlerinde planlanır. Sadece psikodrama grup psikoterapisine devam eden öğrencilerin katılması uygundur. Alınan saatler eğitim veya seminer saatlerine eklenebilir. (üyenin eksiklerine göre hangi sürecini telafi edeceğine Enstitü karar verir. ) İstanbul Psikodrama Enstitüsü öğrencisi olmayanların bu seminere katılımı psikodrama saatlerini ve eğitim aşamasını gösterir bir belge ile mümkün olabilir.

Maraton ve Konulu Gruplar: Maraton Gruplar ve Konulu Gruplara katılım serbesttir, psikodrama grup terapisi eğitim sürecinde olmak zorunludur. Mezun olan veya eğitimine devam eden tüm öğrencilerimize açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara isim yazdırarak ve kapora yatırarak ön kayıt yaptırmak gerekir, Grupların konuları ve kabul edilecek üye sayısı önceden bildirilir. Herhangi bir tarih değişimi internetten veya ön kayıt yaptırmış olanlara bireysel olarak duyurulur.

Bu gruplarda alınan saatler eksik saatlere ilave edilir. (seminer veya yaşantı olarak) 2 hafta kala yapılan iptallerde ödenmiş olan ücret geri iade edilemez.

Üyelere Verilen Formlar

Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır:

* Psikodrama Eğitim Anlaşması

*  Eğitim Yönetmeliği ( Web sitesinde bulunur ve öğrenciler okumakla yükümlüdürler.)

* Öğrenci saat takip formu:  Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını ( grup, seminer, yaz çalışması, ekstra çalışmalar, v.s. ) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve gerekli lidere imzalatması gerekir

* Çalışma Takip Formu: Hazırlık aşamasından itibaren üyeler sadece grup çalışmaları ( yabancı psikodramatistle çalışmalarda dahil) içinde yaptıkları protagonist çalışmaları ve aldıkları yardımcı ego rolleriyle ( bir protagonist çalışmasında alınmış bir rol olması gerekir) ilgili detayları bu forma doldurmaları ve grup liderlerine imzalatmaları beklenir. Bu formun üye tarafından saklanması ve Aşama sınavlarına getirilmesi zorunludur.

* Kredilendirme formu: Yurtiçi ve yurtdışında eğitime katılan üyelerin psikodrama saatlerinin lidere imzalatılarak kredilendirilmesi için üyelere bu form verilir.

Ödeme Kuralları ve Devamlar

1) Enstitü ödemeleri çalışma esnasında ödenir. Hafta içi grupları her hafta tek oturum, hafta sonu grupları ise her hafta sonu 9 saat ücretini öderler.

2)   Her ay ödenmeyen grup ücretlerine %5 gecikme zammı eklenir, ayrıca yıl sonunda ödemelerin gecikmesi durumunda % 20 gecikme cezası uygulaması yapılır.

* Sene içinde grup veya seminerlerle ilgili borçlanmaların eğitim yılı olan Haziran ayında ödenmeyen borçlara ceza ilave edilecektir.

* Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinde muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim programına katılma-görevlendirilme olsa dahi yada ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar muafiyeti gerektirmez.

*Mayıs konferansı, psikodrama pikniği, psikodrama gezileri, maraton çalışma v.b. çalışmaların eğitim ve konaklama ödemelerinin geciktirilmesi veya ödenmemesi ilişki kesme sebebidir.

*İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelmediğinizin göstergesidir, bu yok sayılmamanız ya da istediğiniz ölçüde devamsızlık yapacağınız anlamına gelmediği gibi ücret ödemekle de yükümlü olursunuz. İzin dilekçesi vermeniz durumunda dahi belirtilen devam sürelerini  aştığınızda enstitü ile ilişkiniz kesilir.

* Grup üyelerinin facebook , whatsup gibi sanal ortamlarda grup listeleri hazırlamaları yasaktır.Böyle bir iletişim grupların kendi yazışma ortamları dışında yapılamaz.

3)       Yalnızca kendi çıkarlarınız  için değil grubunuzun da devamlılığı için gruba düzenli gelmeniz önemlidir. Devam ve izin koşulları ile ilgili olarak sizlere daha önceden dağıtılmış olan yönetmeliğimizi dikkatlice okuyunuz. Elinizde yoksa enstitü sekterterliğine danışarak tedarik ediniz.

4)       Şirket veya okulun üyenin çalışma ücretlerini karşılaması durumunda üye sponsoruyla enstitü arasındaki ödeme sürecinden sorumludur. Enstitünün kuralları ve ödeme sistemine uymak zorundadır. Toplu – senelik ödemelerde çalışmaya gelinse de gelinmese de ödeme alınacaktır. Enstitü kuralları ile kendi sponsorunun ödeme kuralları arasındaki farklılıklar konusunda enstitü kuralları geçerlidir.

5)     Enstitü öğrencisi olmuş kişi tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.

6)       Üye eğitim ücretleriyle ilgili bir ödeme zorluğu çekerse ancak 1 yıl içindeki eğitimlerde iki aylık borç yapabilir. Her yeni yıl bir önceki yılın borçlarının ödenmesi devam için şarttır.’

7)      Eğitim yılı sonu olan haziran ayındaki son oturumda tüm üyelerin eğitimdeki durumları ,devamları incelenir.Özellikle devamsızlık durumlarında üye haber versede 2 ay (üstüste)  devamsızlık yapmış ise eğitime devam edip etmiyeceği gözden geçirilir.

I.P.I tüm diğer özel kurumlarda olduğu gibi kendi kurallarını kendisi yaratmış özel bir kuruluştur. Bu konudaki hassasiyetiniz bizim için önemlidir.

Diploma ve Sertifikalar

‘Psikodrama Yardımcı Yöneticilik Diploması ve ‘Psikodrama Yöneticilik Diploması’ gibi tüm belgeleri verme ve düzenleme yetkisi Enstitü Başkanlığının gözetiminde Enstitüye aittir.

Üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan diploma alamaz ve ünvanlarını kullanamazlar.

* Her iki aşamanın da diploması uluslararası geçerliliktedir. Fepto (Avrupa Psikodrama Eğitim Organizasyonları Federasyonu) ya ve EAP ( Europaıan Association of Psychotherapy) üye olan IPI Diplomaları ve Eğitimleri bu federasyonun standartlarına göre belirlenmiştir.

ASGPP (Association of Sociodrama, Grup Psychotherapy and Psychodrama) ve BPA (British Psychodrama Association) bireysel üyeliğindeki eğitimciler tarafından yönetilen IPI’dan

başka yabancı eğitimi enstitülerine geçen üyeler geçtikleri ülkenin ve Psikodrama enstitüsünün iç kriterlerine göre eğitimlerine devam ederler.IPI eğitimcilerinden eğer diğer yönetici tarafından istenirse geçilen enstitü yönetimine referans mektubu veya üyenin eğitim saatlerini gösteren belge sunulabilir.

Eğitimlerine ara verenlere hiç bir surette belge yada saatlerini gösteren döküman verilmez.Eğitime devam edilirken dahi benzeri belgeler asla düzenlenmez ve öğrenciye verilmez.

Diplomalar hak kazanıldıktan ve basılıp hazır olduğu teyit edildikten 6 ay sonra alınmalıdır. Alınmayan diplomalar için önce yazılı ve sözlü uyarı yapılır sonrasında da imha edilir.

Temel ve Üst Aşama için toplam Çalışma Saatleri Dökümü

600 saat teori ve pratik-grup yaşantı süreci.

72 saat temel seminerler

84 saat süpervizyon – danışmanlık (grup yönetme: 42 saat olarak hesaplanır.)

( bireysel süpervizyon alma: 42 saat olarak hesaplanır.)

24 saat yabancı liderle Mayıs konferansı

60 saat tezlerle ilgili  teori  metod ve süpervizyon çalışmaları

—–

840 saat toplam çalışma süresi